Priesterwijding / diakenwijding

In de katholieke kerk kunnen mannen een wijding ontvangen om voor te gaan bij vieringen, zegeningen en diverse rituelen die eigen zijn aan de katholieke liturgie en gemeenschapsvorming. 

Een priester neemt in de katholieke liturgie de plaats van Jezus in (als bemiddelaar tot God).  Een diaken vervult diverse taken van dienstbaarheid en verkondiging (speciale aandacht voor de armen naar het voorbeeld van Jezus).

Naast de priester en diakenwijding bestaan er binnen de katholieke kerk diverse aanstellingen (voor mannen en vrouwen) om mee de zorg voor de kerkgemeenschap te dragen : lectoren, acolieten, gebedsleiders, voorgangers in de uitvaart,… 

Voor al deze functies bestaan er aparte opleidingen die georganiseerd worden vanuit en door het bisdom. 

web page hit counters codes Free